Biệt thự LAAN

(English version below)
Dạng: Biệt thự đơn lập
Diện tích: 190 m2
Diện tích xây dựng: 450 m2
Năm thiết kế và thi công: 2021-2022
Thiết kế: Kiến trúc – Nội thất
Thi công: Kiến trúc – Nội thất – sân vườn
Nội dung: (Sớm cập nhập)

Type: Villa
Area: 190 m2
Built area: 450 m2
Design year: 2021-2022
Design: Architecture – Interior – Landscape
Construction: Full service
Description: (Coming soon)

Địa điểm 07-09 Ngọc Trạo - Thanh Hóa
Nhiếp ảnh gia N/A
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Chu Ngọc Hồng Anh, Bùi Hương Huế, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hữu Dân, Thành Nam Hải, Lê Quốc Hùng, Hồ Minh Trí