Biệt thự LAAN

(English version below)
Dạng: Biệt thự đơn lập
Diện tích: 190 m2
Diện tích xây dựng: 450 m2
Năm thiết kế và thi công: 2021-2022
Thiết kế: Kiến trúc – Nội thất
Thi công: Kiến trúc – Nội thất – sân vườn
Nội dung: (Sớm cập nhập)

Type: Villa
Area: 190 m2
Built area: 450 m2
Design year: 2021-2022
Design: Architecture – Interior – Landscape
Construction: Full service
Description: (Coming soon)

Địa điểm 07-09 Ngọc Trạo - Thanh Hóa
Nhiếp ảnh gia Ant's photography
Nhóm dự án

Lê Hoàng Tôn, Chu Ngọc Hồng Anh, Bùi Hương Huế, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hữu Dân, Thành Nam Hải, Lê Quốc Hùng, Hồ Minh Trí